Volt Enschede

Welkom op de blog van de Volters in de gemeenteraad van Eanske!

In oktober is er weer van alles gebeurd. Erik deelt wat hem bij is gebleven, Linda schrijft over de starterswoningen die op het stationsplein zullen verrijzen. Maarten kijkt voor verslavingszorg naar IJsland, Oscar geeft een inkijkje in een grote politieke tegenstelling in de raad op het gebied van asielopvang. Luc sluit af met een treffende passage uit Matteüs. Veel leesplezier!

Erik

Erik kijkt terug op een een aantal bijeenkomsten in oktober die buiten de raadszaal plaatsvonden.

Op 3 oktober begon ik de maand met een mooie 'inclusieve bijeenkomst' in het Rijksmuseum Twenthe in samenwerking met Aveleijn. Later die dag hadden we met 4 raadsleden een erg informatief gesprek met de Chief Information Security Officer (CISO), de Functionaris Gegevensbescherming (FG) en iemand van het team van de CIO (Chief Information Officer). Dat vond ik als student Cyber Security (ja, ik moet nog een keer afstuderen) natuurlijk wel interessant en een mooi moment om even wat inzicht te krijgen in waar de gemeente Enschede mee bezig is. We kregen nog een primeur: er komt dit jaar voor het eerst een jaarverslag gegevensbescherming aan. Afwachten dus!

Op 11 oktober was 's ochtends samen met Oscar bij het regenboogontbijt met een mooie korte theatervoorstelling van NEST. Ik leerde dat het Stonewall café in Enschede genoemd is naar de Stonewall-rellen. Ook was dit voor mij denk ik de eerste keer dat ik de Piano Man meezong met daglicht.

Op 18 oktober hebben we de bij de notaris akte van de Stichting Fractieondersteuning Volt Enschede getekend. Deze stichting is nodig omdat de gemeente een stichting vereist waarnaar ze ons budget kunnen overmaken (€5750 per jaar). Maarten en ik hebben de afgelopen tijd flink lopen sparren over wat er nou precies in die statuten moest staan. Best leuk om daar een keer in te duiken!

Als afsluiter was er op 27 oktober een waardevolle bijeenkomst met alle wijkbudgetcommissies van Enschede. Dat zijn inwoners van wijken die als vrijwilligers beslissen over aanvragen voor wijkbudgetten. Dit was dé jaarlijkse bijeenkomst voor raadsleden om te kijken wat er nou precies gebeurt met die wijkbudgetten. En ik was het enige raadslid dat aanwezig was. Ik zal zeker nog een keer een uitgebreidere blog schrijven over het onderwerp wijkbudgetten, want ik denk dat het echt heel tof is dat je die in Enschede kunt aanvragen. Dat kan trouwens via dit formulier!

Linda

Linda vertelt over de woningbouwplannen rondom het stationsplein!

Hoe wil Enschede haar Young professionals verleiden om in Enschede te blijven? Met een luxe woning in hartje Enschede met gave voorzieningen! Hier zie je al wat schetsen. Een voorproefje: Schets woontoren stationsplein Enschede

Maandag 24 oktober 2022 stond de raadvergadering in het teken van de parkeerbelasting (gaaaap), diverse moties (onder meer over asielbeleid: interessant!) en ook van de exploitatiebegroting van een luxe woontoren aan het Stationsplein, speciaal voor young professionals. Talent wil de gemeente graag behouden voor de stad en regio, iets wat Volt ook in haar beleids- en verkiezingsplannen heeft opgenomen.

Al jaren verlaten veel afgestudeerden onze mooie regio direct na hun opleiding. Echt jammer, want we hebben hun kennis en expertise immers hard nodig om economisch te kunnen (blijven) groeien! Tom Pouce, verzin een list, dacht de gemeente, et voila: een luxe woontoren met gym, lunchroom, dakterras, wasruimte en fancy werkplekken rolde uit de koker van de wethouder en exploitant Ten Brinke. Prachtig ontwerp, ik zie het als een aanwinst voor ons (best saaie) stationsplein en denk dat daar wonen erg aantrekkelijk zal zijn voor de beter verdienende professionals. Kijk zelf maar even hier en vorm je eigen mening.

De meningen in de raad waren wel wat verdeeld: enkele partijen (zijn bang dat veel van de 159 appartementen leeg komen te staan omdat de huurprijzen met 800-1400 euro 'te hoog' zouden zijn. Ik ben hier minder bang voor, omdat er niet veel soortgelijke woningen aangeboden worden in hartje Enschede. Je krijgt voor de hoge huurprijs heel veel terug, waaronder een energierekening die bijna nul is. En er worden in het Centrumkwartier voor mensen die een dergelijke huur niet kunnen betalen of liever willen kopen, prachtige andere woningen gebouwd.

Maarten

Maarten over kiezen en heel Europa veranderen!

Er zijn erg veel interessante onderwerpen die je kan oppakken om je in te verdiepen. Zeker als je debatten meekijkt van commissievergaderingen of raadsvergaderingen (die kan je hier vinden). Het is dan goed te zien hoe diverse partijen in de onderwerpen staan (en hoe krampachtig dat soms is).

Het is dus zaak om te kiezen..!😁

Uit de commissievergadering voor de gemeente begroting haalde ik het onderwerp Jeugdzorg. Het viel mij namelijk op dat de wethouder benoemde dat er wordt gekeken naar de stijging van de kosten in financiële termen, zoals de effecten van de recente stelselwijziging, maar hij vertelde niets over de sociaal maatschappelijke factoren die de autonome toename van de vraag kunnen verklaren. Reden voor mij om me hier in te gaan verdiepen en eventueel hierover vragen voor te bereiden. In december komt de wethouder met zijn bevindingen… Ik ben benieuwd.

Deze week kwam een rapport van de rekenkamer uit van een onderzoek over Verslavingszorg in Enschede. Wat voor mij schokkend is, is de constatering dat doordat verslavingszorg een gefragmenteerd beleidsterrein is, we eigenlijk op bestuursniveau niet weten wat we doen. Gelukkig gebeurt er wel veel in Enschede, maar of het effectief is….geen idee. De vraag die bij mij opkomt is: In hoeverre sluit wat we doen aan op het IJslandse Preventiemodel, dat door het Trimbos Instituut bij 10 gemeenten in een pilot wordt uitgevoerd, en kunnen we het IJslandse Preventiemodel gebruiken om ons beleid beter vorm te geven? Ik vraag me dan tevens af of zichtbaar wordt of er op andere beleidsterreinen kan/moet worden bijgestuurd om de (sociaal maatschappelijke) oorzaken te verminderen. Binnenkort komt het college hiermee naar de raad…

Ondertussen ben ik bezig om te kijken hoe we onze interne processen kunnen stroomlijnen en ondersteunen zodat we efficiënter en dan ook hopelijk nog effectiever kunnen (samen)werken. Vanuit mijn professie denk ik dan ook meteen na over hoe we dat kunnen vertalen naar de andere gemeenteraadsfracties, provinciale staten fracties, tweede kamer fractie en natuurlijk de rest van Europa, want ja...wij zijn Volt...😁.

Oscar

Oscar reflecteert over een plan om regie te nemen op asielopvang.

Asielopvang is altijd een heet hangijzer in de lokale politiek. Dus toen wij samen met D66, Partij van de Dieren, GroenLinks en SP een open brief naar het college stuurden begrepen wij ook wel dat dit niet zomaar overgenomen zou gaan worden. Maar toch vonden we het belangrijk om dit te proberen. De asielopvangcrisis in Nederland wordt met de dag schrijnender en een oplossing blijft ver weg. Wij vinden dat ook Enschede zijn steentje moet bijdragen aan de opvang van asielzoekers. Want zolang alle gemeentes maar hun handen van het probleem blijven aftrekken en naar Den Haag blijven wijzen, komt een oplossing niet dichterbij.

Naar aanleiding van onze brief is er ook een motie ter stemming gebracht in de gemeenteraad om structureel asielzoekers in Enschede op te nemen. Met 1 stem verschil heeft deze motie het helaas niet gehaald. Naast de usual suspects FvD en PVV waren ook de VVD, BBE en het CDA tegen. Gaat dit betekenen dat er geen asielopvang in Enschede gaat plaatsvinden? Zeer waarschijnlijk niet. In Den Haag zijn ze druk bezig met het opstellen van de spreidingswet, waar ook gemeentes kunnen worden opgedragen om asielopvang te realiseren. En dan is de kans ontzettend groot dat een grote gemeente als Enschede verantwoordelijk wordt gehouden om asielzoekers op te vangen. De tegenstem van de deze partijen lijkt ons vooral een uitstel, maar geen afstel. In de motie stelden wij voor om de opvang kleinschalig en verdeeld over Enschede te doen, zoals eerder al het voorkeur van de raad was. Vergelijkbare situaties in andere steden geven aan dat dit de integratie bevordert en de kans op overlast significant verlaagt. Maar als we de asielopvang uit handen geven aan het rijk, ligt het voor de hand dat ze zullen kiezen voor een locatie die snel beschikbaar is en veel plekken biedt. Het lijkt me niet onwaarschijnlijk dat er dan meer dan 1000 asielzoekers op het vliegveld worden ondergebracht. Een oplossing waar de gemeenteraad het helemaal niet mee eens zal zijn.

Met deze motie hadden we de mogelijkheid om de regie zelf in handen te houden en tegelijkertijd een menswaardige opvang voor deze asielzoekers te bieden. Dat deze motie het niet gehaald heeft is dus een gemiste kans. Vooral van de partijen als VVD en BBE. Voor de motie stemmen was niet goed gevallen bij hun achterban, maar als je wil besturen dan moet je soms ook impopulaire keuzes durven te maken. Door tegen te stemmen kunnen ze richting Den Haag wijzen als het gaat om de asielopvang, maar of we daar op de lange termijn in Enschede iets mee opschieten is maar zeer de vraag.

Dit was de motie en hieronder zie je de uitslag van de stemming: Uitslag stemming motie asielopvang

Compliment van de maand

We starten bij deze een nieuwe rubriek: het compliment van de maand! Hierbij geven we een compliment aan een raadslid van een andere fractie.

Ons compliment van de maand gaat naar collega Maschja Baas van D66. Ze had een glansrol bij de raadsvergadering van 24 oktober. Zowel met het indienen van de motie over asielzoekers als het beantwoorden van de (veelal onzinnige) reacties die ze daarop kreeg. Kijk vooral even het fragmentje terug onder deze paragraaf! Het meest opvallende van dit debat over asielopvang vond ik dat de grootste partij van Enschede, BurgerBelangenEnschede niets van zich liet horen, maar vervolgens wel tegen stemde. Van de PVV hoor je in ieder geval duidelijk hun mening: ze zien buitenlanders als criminelen in spe die de oorzaak zijn van alle problemen. Maar niemand van de 10 raadsleden van BBE nam het woord. Waarom spreken zij zich niet uit over zo'n belangrijk thema? Zoals te lezen is bij 1Twente, wordt het nu afwachten tot het Rijk met een opdracht komt. Klink ik cynisch als ik verwacht dat BBE dan gaat klagen over wat er allemaal opgelegd wordt vanuit het Rijk? Vervolgens kwam (filmpje Maschja met een interpellatie (die moest ik ook even opzoeken) over dubieuze praktijken van GBTwente, wat er uiteindelijk in heeft geresulteerd dat GBTwente is gestopt inwoners te vragen foto's van hun huis op te sturen. Respect! Hieronder het fragment waarin Maschja de motie over asielzoekers inbracht en verdedigde:

Luc

Luc vond er wel wat van dat een christelijke partij, het CDA, tegen de motie voor opvang van asielzoekers stemde. Zijn bijdrage van deze week: Matteüs 25:31-46

Het oordeel

En wanneer de Zoon des mensen komen zal in Zijn heerlijkheid, en al de heilige engelen met Hem, dan zal Hij zitten op den troon Zijner heerlijkheid. En voor Hem zullen al de volken vergaderd worden, en Hij zal ze van elkander scheiden, gelijk de herder de schapen van de bokken scheidt. En Hij zal de schapen tot Zijn rechter hand zetten, maar de bokken tot Zijn linker hand. Alsdan zal de Koning zeggen tot degenen, die tot Zijn rechter hand zijn: Komt, gij gezegenden Mijns Vaders! beerft dat Koninkrijk, hetwelk u bereid is van de grondlegging der wereld.

Want Ik ben hongerig geweest, en gij hebt Mij te eten gegeven; Ik ben dorstig geweest, en gij hebt Mij te drinken gegeven; Ik was een vreemdeling, en gij hebt Mij geherbergd.

Ik was naakt, en gij hebt Mij gekleed; Ik ben krank geweest, en gij hebt Mij bezocht; Ik was in de gevangenis, en gij zijt tot Mij gekomen. Dan zullen de rechtvaardigen Hem antwoorden, zeggende: Heere! wanneer hebben wij U hongerig gezien, en gespijzigd, of dorstig, en te drinken gegeven? En wanneer hebben wij U een vreemdeling gezien, en geherbergd, of naakt en gekleed? En wanneer hebben wij U krank gezien, of in de gevangenis, en zijn tot U gekomen? En de Koning zal antwoorden en tot hen zeggen: Voorwaar zeg Ik u: Voor zoveel gij dit een van deze Mijn minste broeders gedaan hebt, zo hebt gij dat Mij gedaan. Dan zal Hij zeggen ook tot degenen, die ter linker hand zijn: Gaat weg van Mij, gij vervloekten, in het eeuwige vuur, hetwelk den duivel en zijn engelen bereid is. Want Ik ben hongerig geweest, en gij hebt Mij niet te eten gegeven; Ik ben dorstig geweest, en gij hebt Mij niet te drinken gegeven; Ik was een vreemdeling; en gij hebt Mij niet geherbergd; naakt, en gij hebt Mij niet gekleed; krank, en in de gevangenis, en gij hebt Mij niet bezocht. Dan zullen ook dezen Hem antwoorden, zeggende: Heere, wanneer hebben wij U hongerig gezien, of dorstig, of een vreemdeling, of naakt, of krank, of in de gevangenis, en hebben U niet gediend? Dan zal Hij hun antwoorden en zeggen: Voorwaar zeg Ik u: Voor zoveel gij dit een van deze minsten niet gedaan hebt, zo hebt gij het Mij ook niet gedaan. En dezen zullen gaan in de eeuwige pijn; maar de rechtvaardigen in het eeuwige leven.

Hopelijk heb je weer genoten van dit inkijkje in ons raadswerk. Hier vind je de blog van september. Tot de volgende!

Erik Kemp Linda Wissink Oscar Escobosa Bosman Luc Blokhuis Maarten Laponder

En dat geldt ook voor deze blog :–)

In maart 2022 deed Volt voor het eerst mee met de gemeenteraadsverkiezingen in Enschede. Linda en Erik behaalden allebei een zetel in deze gemeenteraad.

Na de eerste paar maanden lijkt het ons waardevol om iedereen die dat wil wat meer inzicht te geven in wat we aan het doen zijn. Dit dwingt ons zelf ook tot wat meer reflecteren en terugkijken. Vanaf nu zal de fractie regelmatig blogs publiceren om te delen wat we meemaken en hoe we dat ervaren. We doen dit omdat we hopen dat jij het leuk of leerzaam vindt, maar ook omdat we geloven dat transparantie en verantwoording aan de basis liggen van vertrouwen in de politiek. Emily O'Reilly, de Europese Ombudsvrouw, heeft dit recent mooi verwoord:

Transparantie en verantwoording helpen om te verzekeren dat publieke instituties de belangen van allen dienen en maken het voor inwoners mogelijk om geïnformeerde keuzes te maken. Met deze waarden versterken we het democratisch contract waarop de Europese samenleving gebaseerd is.

We zullen in deze blogs wat algemene informatie delen, en daarnaast laten we iedereen van de (steun)fractie die dat wil aan het woord, om hun perspectief op wat we aan het doen zijn te delen. We beginnen met Maarten:

De beleving van Maarten

Sinds mijn lidmaatschap van Volt even voor de landelijke verkiezingen ben ik op zoek naar een manier om de partij te helpen. Voor de gemeenteraadsverkiezingen heb ik nog even overwogen om mij kandidaat te stellen. Dit kwam voor mij echter niet op een goed tijdstip. In plaats daarvan heb ik geholpen met het opstellen van het beleid en het verkiezingsprogramma. Een betere optie was de ‘schaduwfractie’, wat nu de fractieondersteuning is. Ik was dan ook vol verwachting toen ik werd gebeld om mee te doen. Zoals te verwachten is de fractie druk bezig geweest met inwerken en hun weg vinden in de dagelijkse gang van zaken. Er komt een enorme hoeveelheid informatie op je af in het begin. De politiek is echt wel een vak apart….., en dat is even wennen…. Gelukkig zijn er grote stappen gemaakt en raakt de fractie steeds beter ingewerkt. We zijn nu bezig vooruit te plannen, zodat we ons verkiezingsprogramma kunnen gaan uitvoeren. Ik vind het erg leuk om de ontwikkeling te zien en om daaraan bij te dragen, naast mijn inhoudelijke kennis over diverse thema’s. Dat mag (allebei) overigens nog wel meer gebeuren :–)....

De maand september van Oscar

We zijn weer begonnen! Deze maand had ik twee stadsdeelcommissies waar ik aan meedeed en de kamer Sociaal. In de Stadsdeelcommissie Oost werden de nieuwe plannen voor het trainingscomplex van FC Twente op het Diekman aan de Gemeenteraad gepresenteerd. Een erg ambitieus plan, waar ook andere Enschede topsporters van zouden kunnen profiteren. Ik ben mijn hele leven al fan van FC Twente, dus het was voor mij erg gaaf om deze plannen te zien te krijgen. Is het allemaal rozegeur en maneschijn? Dat zeker niet. Om de grond bouwklaar te maken, zal de gemeente een bedrag tussen de 4 en 5 miljoen moeten neerleggen. Ook het lot van de huidige verenigingen op deze plek is nog niet zeker. Een plan om dus goed in de gaten te houden.

De gemeente organiseert regelmatig netwerkbijeenkomsten onder de naam 'Rondkomen met je inkomen' om samen met bijvoorbeeld maatschappelijke organisaties en scholen te praten over de problemen die spelen in Enschede op het gebied van armoede. Ook ik sloot hier samen met een aantal fractieleden van andere partijen bij aan. Dat de nood hoog is, bleek wel uit deze bijeenkomst. De zorgen bij de maatschappelijke organisaties zijn groot. Volgens sommige schattingen kunnen meer dan 30.000 huishoudens in Enschede de komende tijd in de problemen komen door de stijgende inflatie. Dat is grofweg de helft van alle Enschede huishoudens. Met de komst van het door Linda al benoemde noodfonds kunnen we hier hopelijk iets in verzachten. Maar uit het debat in de kamer Sociaal kwam ook wel vrij duidelijk naar voren dat we het als gemeente niet in ons eentje kunnen doen. Gelukkig zijn er door het kabinet nu een aantal plannen aangekondigd, op de plekken waar dit niet voldoet hebben we in Enschede gelukkig nog het noodfonds als vangnet.

Ik doe ook meer dan alleen vergaderen. Op 10 september waren wij uitgenodigd voor de open dag van Ixta Noa. Ixta Noa is een organisatie die mensen met (psychische) problemen ondersteunt in hun praktijkhuizen. In Enschede zitten ze aan de Molenstraat. Ze bieden een woonkamer waar mensen kunnen praten over waar ze mee zitten op een laagdrempilige manier. Hier worden ze gekoppeld aan vrijwilligers die zelf in het verleden ook met problemen hebben geworsteld. Op die manier kunnen de cliënten altijd terecht bij ervaringsdeskundigen. Het was erg interessant om met de vrijwilligers en cliënten van Ixta Noa te praten. Aan alle gesprekken die ik hier heb gevoerd merkte ik wel dat dit echt iets is wat mensen weer op weg helpt. Alleen al het feit dat je als hulpbehoevend persoon terecht kan bij iemand die in het verleden met hetzelfde heeft zitten kampen als jij is ontzettend waardevol. Ze wisten me ook te vertellen dat ze bezig waren met een logeerkamer waar mensen tijdelijk terecht kunnen, mocht iemand om wat voor reden even van huis weg moeten. Het stokt alleen nog even bij de financiering, waarbij de gemeente en de zorgverzekeraars naar elkaar wijzen. Na dit bezoek heb ik ook de wethouder (die hier ook bij aanwezig was) even gevraagd hoe we dit voor elkaar zouden krijgen. Hij beloofde me dat ze er mee bezig zijn, dus hopelijk kan dit mooie initiatief binnenkort nog weer een beetje uitgebreid worden.

Vanuit het oogpunt van Luc

Het reces zit er weer op. De eerste gemeenteraadsvergadering heeft de fractie er alweer op zitten. Een half jaar Volt in de gemeenteraad van Enschede, betekent dat we langzaam van de kraamkamer naar de kinderschoenen verhuizen. Ook achter de schermen is dit duidelijk merkbaar, een half jaar terug werden de fractievergaderingen nog gehouden in café de Vluchte, waar wij tegenwoordig elke woensdagavond vergaderen in het gemeentehuis. Niet alleen de plaats van onze vergaderingen heeft een kleine update gehad, tevens onze manier van samenwerking en documenteren is verandert. Waar het voor het reces bijna alleen nog maar notuleren was voor mij als Chief, komen er nu langzaam de andere taken om de hoek kijken. Waardoor de communicatie tussen de fractie en de partij soepeler en duidelijker zal gaan verlopen. Transparantie van de overheid is iets wat wij bij Volt hoog in het vaandel hebben staan, het is dan mooi om op deze manier, te beginnen binnen de partij, te praktiseren wat wij prediken.

Linda vertelt

Het is vast niemand ontgaan: we zitten midden in een energiecrisis. Alle Enschedeërs krijgen daar mee te maken, of je nu student, werkende, pensionado, arm, rijk, huurder of huizenbezitter bent. Ik heb zelf ook even moeten slikken toen mijn energierekening verdrievoudigde afgelopen zomer. Nu heb ik een redelijk goed inkomen, dus ik denk dat ik de thermostaat maar een halve graad lager hoef te zetten om de winter door te komen. Maar heel veel inwoners in Enschede gaan het echt zwaar krijgen met de torenhoge energie-, brandstof- en supermarktprijzen. In de gemeenteraad hebben we dit natuurlijk besproken, al voor de zomer, en het college gevraagd met een voorstel voor een noodfonds te komen.

Foto stemming
We wachten het moment van stemming af. ©Tubantia
Dat voorstel is maandag 26 september, met de nodige aanpassingen (in de vorm van amendementen), goedgekeurd door alle 39 raadsleden. Op de foto zie je ons als raadsleden vol spanning kijken naar het scherm waar de uitslag van de stemming op verschijnt. Volt heeft voor de volgende zaken gestemd: – verhoging van het fonds van 1 naar 2 miljoen; – een verlenging van de looptijd van 1 januari naar 1 maart en het mogelijk maken dat iemand in die periode niet eenmalig maar structureel hulp uit het noodfonds krijgt; – dat gebruikers van het noodfonds niet verplicht een budgetadvies krijgen, maar het zelf kunnen aangeven dat advies te willen ontvangen.

Wethouder Arjan Kampman (PvdA) gaf aan dat de gehele communicatie over dit unieke fonds uitgedacht is en dat bestaande (en beproefde) communicatiekanalen ingezet worden. Ik vind het daarom niet nodig dat er, zoals voorgesteld in een motie van D66, extra onderzoeken moeten plaatsvinden naar de mogelijkheden van een SMS-bom en een anonieme telefoonlijn of dat er extra gelden voor communicatie-uitingen nodig zijn. Erik heeft voor de motie gestemd, ik tegen. Uiteindelijk heeft een meerderheid van de raad ingestemd met de motie. Ik ben benieuwd of de resultaten van de onderzoeken er zijn voordat het fonds uitgeput is... Wil je weten wat TC Tubantia over het noodfonds en de stemming heeft geschreven, klik dan hier.

Erik over september

De maand begon met een fascinerende lezing van Willeke Slingerland over informele netwerken en netwerkcorruptie. De kern van haar verhaal was dat het niet zo'n probleem is als je af en toe een boek of een fles wijn als cadeau aanneemt, maar dat mensen vaak (en soms onbewust) mensen voortrekken uit hun informele netwerken, zoals vriendengroepen en clubjes. Daardoor ontstaat er een ongelijk speelveld tussen mensen die wel en niet in het netwerk van bestuurders zitten. Het was een sterk verhaal, dat nog wel opvolging gaat krijgen, hopelijk zowel binnen de gemeenteraad, Volt, als andere netwerken waar ik onderdeel van ben. Op 25 september is er een mooi interview met mr. dr. Slingerland in Follow the Money verschenen.

Ik wil trouwens graag een onderscheid maken tussen wat er in het Stadhuis gebeurt, en wat daarbuiten. Alles wat in het Stadhuis gebeurt kun je alles terugkijken via deze site, dus ik zal in deze blogs wellicht meer delen over wat naar mijn ogen interessanter is: wat doe je als volksvertegenwoordiger buiten het instituut van de raad?

Op 14 september had ik toffe avond. Eerst ging ik met een aantal collega-raadsleden op bezoek bij Twence, en heb ik alles gezien en gehoord over wat er gebeurt rondom afvalverwerking in Twente. Leuk feitje: Er is al een tijd een actieve afvaluitwisseling met Münster (overtollig groen afval komt deze kant op, overtollig restafval gaat daarheen). Ze zijn zelfs geïnteresseerd om ook aandeelhouder te worden van Twence (ja, Twence is in publieke handen). Een mooi voorbeeld van samenwerking over de grens! Na de afspraak bij Twence ging ik meteen door naar Rijssen voor het presidium van de Twenteraad. Collega-raadslid Lourraine Lents is eigenlijk lid van dit presidium, maar als plaatsvervangend lid mocht ik de gemeente Enschede vertegenwoordigen omdat Lourraine niet kon. Om deze twee afspraken te combineren heb ik m'n motor weer even uit de mottenballen gehaald (ik had er misschien al een jaar niet op gereden), want er zat maar een half uur tussen :')

Omdat dit anders een nog veel langer verhaal wordt ga ik niet overal over uitweiden, maar ik heb in september ook: – Een afspraak gehad met studentenvertegenwoordigers en studentambtenaren van de Universiteit Twente om wat duidelijkheid te krijgen over de uitdagingen en mogelijkheden voor studenten met de stijgende energielasten, en wat we daaraan kunnen doen. – Een 3-daagse training (2 gehad, 1 te gaan) community building van Cormac Russel, waarvan ik eerst dacht dat ik hem zelf moest betalen, maar er blijkt binnen de gemeenteraad geld beschikbaar te zijn voor opleidings- en ontwikkelingskosten. Erg tof dat ik me mag ontwikkelen via trainingen die ik zelf van waarde acht. De training is georganiseerd door Joop Hofman van de Rode Wouw, die ik heb leren kennen toen hij dit voorjaar een fascinerende lezing gaf bij Pakhuis Oost. – Een afspraak gehad met de coördinator van het BRIDGE-programma om informatiebeheer- en archivering in Enschede op orde te brengen – Dit Boosting local politics evenement bezocht, georganiseerd door het Europees Comité van de Regio's. – Samen met collega-raadsleden Maschja Baas, Robin Wessels en Carma Woltjer kennis gemaakt en behoorlijk wat vragen gesteld aan de Functionaris Gegevensbescherming (FG), Chief Information Security Officer (CISO) en iemand van het CIO-office (Chief Information Officer). – Een diner met veel collega-raadsleden en allerlei vertegenwoordigers uit onderwijswereld over kansengelijkheid in het onderwijs. – Grondfest in Nijmegen bezocht, met onder andere hele mooie inzichten van Iris Wijnen, Zanillya en een live-opname van Boekenstijn en de Wijk over weerbaarheid in tijden van oorlog. Ik ga volgend jaar zeker weer naar Grondfest, het was super! – Samen met Oscar Ixta Noa bezocht bij de open dag. Wat is dat een fantastische plaats!

Als laatst heb ik nog een uitgebreid gesprek gehad met twee jongerencoaches van de gemeente. Wat was dat waardevol! Zij lieten mij de verhalen van jongeren en hun uitdagingen horen. En die verhalen mis ik als ik alleen maar stukken lees. Meiden die slachtoffer zijn van loverboys, jongens die de drugswereld in worden getrokken door status en geld, en jongeren die, als ze ineens een groot bedrag (denk, energietoeslag) op hun rekening krijgen, de nieuwste iPhone kopen in plaats van wachten tot de energierekening komt. Want ja, als je nooit geld hebt gehad, wanneer heb je dan geleerd om met geld om te gaan? We moeten ons als overheid wel blijven verplaatsen in mensen voor wie we 'oplossingen bedenken' en beleid maken. Vanuit mijn community building training gedacht, moeten we überhaupt minder oplossingen bedenken en in plaats daarvan mensen direct vragen wat ze nodig hebben, en ze te faciliteren om dat zelf te gaan regelen. Ik was één van deze jongerenwerkers tegengekomen bij een onderdeel van ons uitgebreide inwerkprogramma dit voorjaar en heb toen een vervolgafspraak gemaakt.

Vooruitblik: wat gaan we in oktober doen?

Je kunt op deze website van de gemeenteraad al precies zien waarover we gaan stemmen. Het zal onder andere gaan over het actieplan om de binnenstad de komende jaren flink te versterken, de bouw van 159 woningen aan het Stationsplein (nu Warp), de regels rondom terrassen in de binnenstad en over hoe de wijk Oost Boswinkel er in de toekomst uit zal zien.

Ook weten we al dat we op 7 en 8 november gaan stemmen over de begroting. We zijn niet betrokken geweest bij het opstellen daarvan, maar als nieuwe fractie is dit de eerste keer dat we er niet alleen wat van kunnen vinden, maar ook suggesties voor aanpassing kunnen doen! Je vindt hier de stukken van de begroting voor onze vergadering (PDF). De begroting is hier ook goed online te lezen.

Vind je hier wat van? Laat het ons weten! Bij veel animo kunnen we een middag plannen waarin we met z'n allen in de begroting duiken.

Erik over de begroting

Mijn eerste blik viel op de €330.000 voor cameratoezicht, terwijl er geen euro beschikbaar is voor een waterkraantje om inwoners te verkoelen tijdens een hittegolf. We gaan dus de hele stad vol met camera's... Ik lees bij de prioriteiten uit het coalitieakkoord, dat er €900.000 uitgetrokken voor een pilot gratis parkeren, €1.600.000 voor 'impuls economie', terwijl het woord 'isoleren' maar één keer in dit hele document voorkomt in een stukje tekst over één wijk, Twekkelerveld. Er staat niets in over lokaal eigenaarschap van opwek hernieuwbare energie, en het woord windmolen staat er überhaupt niet in. Na het diner over onderwijs, waar veel collega's aanwezig waren en waarin het vaak ging over dat er veel kinderen zijn die zonder ontbijt naar school gaan, zocht ik even op de woorden 'ontbijt', 'lunch' en 'maaltijd'. Helaas. In Arnhem hebben ze gewoon €500.000 per jaar voor schoollunches begroot, die stond al in het coalitieakkoord. En ze willen het nu versneld invoeren. Het lijkt duidelijk dat de coalitie in Enschede andere prioriteiten heeft dan wij. We gaan 'm eens goed doorspitten.

Hopelijk heb je genoten van dit inkijkje in onze activiteiten als gemeenteraadsleden. Tot de volgende keer!

Erik Kemp Linda Wissink Oscar Escobosa Bosman Luc Blokhuis Maarten Laponder

Enter your email to subscribe to updates.