Volt Enschede

Welkom op de blog van de Volters in de gemeenteraad van Eanske!

Om te beginnen wil ik namens de Volt-fractie aangeven dat wij over het algemeen positief zijn over de beleidskeuzes in deze Zomernota. Wat ons betreft zijn de belangrijkste positieve punten uit de zomernota dat er dit jaar wél financiering komt voor het Groenambitieplan én dat er politieke prioriteit is voor kansengelijkheid. Specifiek daarbij willen we het belang van mentale gezondheid van jongeren benadrukken. Zij zijn de enorme klap van de pandemie nog niet te boven. Het is ook goed dat we samen met andere gemeenten een signaal geven aan het Rijk dat het niet getuigt van goed bestuur en respect voor mede-overheden om gemeenten in een financieel ravijn te laten storten. Onze grootste zorgen hebben we op het gebied van Digitale Zaken, waar we 2 moties voor indienen, en de afstand van de overheid tot de burger, waar we 3 moties en 2 amendementen voor indienen. Als laatst missen ook wij de eerder genoemde reacties op de strategische analyse.

Het is tijd dat we de regie pakken over digitaal beleid. Daarom dienen we de motie “Grip op Digitale Zaken” in, waarin we de gemeente oproepen met een integraal beleid voor 'Digitaal Enschede' te komen, op basis van publieke waarden. Het is belangrijk dat we het meer over Digitale Zaken gaan hebben. We laten wel een heel onderzoek doen naar extra verdiencapaciteit van de gemeente, maar kijken nog niet kritisch naar onze uitgaven aan ICT. Dat is democratisch niet te verdedigen. Bij besteding van publiek geld, zeker omdat het zo’n groot beslag legt op onze begroting, moeten we kijken of het goedkoper kan.

We worden in deze zomernota geconfronteerd met jaarlijks 2,44 miljoen extra structurele lasten op het gebied van ICT. Die zien we alleen maar terug bij de knelpunten (dit moet), en niet bij prioriteiten (dit willen we). Dat zegt al wat! We zijn echt afhankelijk geworden van een paar leveranciers, in een slecht functionerende markt, met steeds minder aanbieders, die ook nog eens steeds machtiger worden.

Maar het gaat verder dan alleen kosten. We hebben in Enschede een aantal negatieve voorbeelden gezien van verkeerd gebruik van data, zoals foto’s bij GBTwente en wifi-tellingen in de stad. We zouden technologie juist moeten gebruiken om onze inwoners te helpen de vruchten van digitalisering te plukken. Maar dan moeten we wel een strategie hebben. Laten we Digitale zaken in Enschede de aandacht geven die het verdient.

Een tweede motie gaat specifiek over crisiscommunicatie door de gemeente. Bij de storm Poly 2 weken terug werden mensen in verschillende gemeenten in Nederland doorverwezen naar een Twitter-kanaal van de gemeente of de brandweer voor crisiscommunicatie. Nu zijn er heel veel problemen met Twitter, maar op de korte termijn is het vooral onbehoorlijk dat je als burger deze crisiscommunicatie niet kunt volgen als je geen Twitter-account hebt. Daarom dienen wij een motie in om met spoed een Mastodon-account aan te maken, waar iedere burger van Enschede de crisiscommunicatie kan volgen, ook zonder account.

Afgelopen najaar hebben we een amendement ingediend over het busvoordeelabonnement voor minima, die een toezegging van de wethouder heeft opgeleverd, waar we niets over terugzien in de Zomernota. Daarom vragen we in een derde motie om een onderzoek naar de mogelijkheden voor gratis OV voor minima. Daarmee maken we het mogelijk dat onze inwoners met een minimaal inkomen eenvoudiger en op duurzame manier binnen Enschede kunnen reizen, voor bijvoorbeeld bezoek aan het ziekenhuis, familie of andere sociale gelegenheden.

We zijn erg blij dat we sinds kort 3 studentambtenaren hebben, met sinds twee maanden ook een studentambtenaar voor het middelbaar beroepsonderwijs. Wij zien nog wel kans voor een vierde studentambtenaar, specifiek vanuit de internationale studenten. Die studentambtenaar zou de gemeente inzicht kunnen geven in de leefwereld van internationale studenten en een verbinder kunnen zijn naar internationale studenten én alumni. Voor deze motie hebben we contact gezocht met onze huidige studentambtenaren en daar hoorden we inderdaad dat zij zich lastig in de leefwereld van de internationale student kunnen verplaatsen.

Maar terwijl wij met dit amendement laten zien dat we verder willen, en ook nog wel toekomst zien voor een studentenambtenaar vanuit ArtEZ en AKI, zet het college met deze Zomernota een grote stap terug. Hoezo, Enschede Studentenstad? Is het college al haar uitdagingen over het behoud van ambitieuze jonge mensen vergeten? Bizar! Daarom dienen we het amendement van de PvdA getiteld ‘Behoud Studentambtenaren’ graag mede in.

Vertrouwen komt te voet en gaat te paard. Ook in de politieke besluitvorming zien we kansen om de afstand tussen de overheid en burgers te verkleinen. Het is tijd om van inwonersparticipatie naar actief burgerschap te gaan. We lezen in de Zomernota over afgehaakt Enschede: Er zijn teveel groepen afgehaakt bij de politieke besluitvorming. Ik quote het wetenschappelijk instituut van de ChristenUnie: “Deze groepen ervaren onze democratie niet als 'regeren van inwoners, door inwoners, voor inwoners'. Zij beschouwen de overheid als een club die er vooral voor anderen is. Een eliteclub die voornamelijk bezig is met zijn eigen belangen en het schoonvegen van zijn eigen straatje. Om het vertrouwen te herstellen moeten burgers daarom naast het rode potlood, iets anders in handen krijgen: een burgerberaad met inspraak.” Einde quote. Daarom een motie om binnen de bestaande kaders van ons actieplan samenlevingsgericht werken en de participatieverordening te zoeken naar hoe je een doorlopend burgerberaad zou kunnen organiseren.

Het is belangrijk dat het fundament van onze democratie stevig staat, en daar horen goede stembureaus en stembureauleden zeker bij. Vandaar op de valreep nog een motie om toch dekking te zoeken voor punt 29 uit de bijlage ‘onderwerpen niet meegenomen’ bij de Zomernota, getiteld ‘Verkiezingen verhoging vergoeding medewerkers stembureau en locatiekosten’.

Toegankelijke documenten verkleinen de afstand tussen overheid en burger, maar zouden ons werk als raadsfracties ook een stuk makkelijker maken. Deze zomernota staat vol met afkortingen die veel mensen niets zeggen. Een voorbeeld: 'DWLW'. Als je dit op internet opzoekt, is het eerste resultaat 'Love Radio Lucena' op de Filipijnen. Dat is onhandig, en daarom pleiten we voor een afkortingenlijst bij de zomernota. We hebben de strategische opgave ‘Open Enschede’ en het mooie programma 'Direct Duidelijk'. Laten we die eer aan doen. We krijgen een document waarbij kamers en strategische uitdagingen door elkaar lopen, en dan ook nog een document wat nota bene draait om cijfers en veranderende bestedingen zonder enige vorm van datavisualisaties. Vorig jaar kregen we in de begroting zelfs misleidende visualisaties, het enige dat nog erger is dan geen visualisaties. Dus met deze motie een duidelijke oproep: doe er wat aan!

Volt Enschede is erg benieuwd naar de reacties van andere fracties in deze raad op onze voorstellen en kijkt met gezonde spanning uit naar de gemeentebegroting van 2023!

Erik Kemp en Linda Wissink in het Stadhuis van Enschede, net na de Zomernota-vergadering.

In deze nieuwsbrief nemen we jullie mee terug naar de maand november. Voor het archief, zullen we maar zeggen, want het is al even geleden!

In het vervolg zullen af en toe ook ander type blogs volgen, zoals van één fractielid of over één specifiek onderwerp. We zijn nog een beetje aan het uitproberen. Ben je dit nu aan het lezen? Laat ons dan vooral ook weten wat je zou willen lezen via social media of een mail aan één van ons.

Vergaderen met de Provinciale Staten

Erik: Op 2 november ging ik naar Zwolle voor een vergadering over de toekomst van de Technology Base op het terrein van Vliegveld Twenthe. Het bijzondere is dat dit een gezamenlijke vergadering was tussen de Gemeenteraad van Enschede en de Provinciale Staten van Overijssel, omdat de Technology Base een zogeheten Gemeenschappelijke Regeling is. Ik voelde niet de noodzaak zelf het woord te nemen over dit onderwerp, maar aangezien dit zo'n groot en langlopend dossier is vond ik het wel belangrijk om erbij te zijn en me erin te verdiepen. Wie weet zijn er in de toekomst Volt-leden verkozen in de Provinciale Staten, zodat wij zo'n gezamenlijke vergadering ook samen kunnen voorbereiden!

Het regionale medialandschap

Erik: Op 3 november was er een mooie bijeenkomst van Pakhuis Oost over het regionale medialandschap van de toekomst. Het was een erg interessant en af en toe verhit debat tussen de verschillende aanwezige kopstukken van de regionale media. Deze media zijn in Enschede actief en waren aanwezig: – 1Twente, de streekomroep zonder winstoogmerk, waarover we in de raadsvergadering van 7 november gestemd hebben, met als gevolg dat ze €400.000 structurele subsidie krijgen van de gemeente Enschede – De Tubantia, onderdeel van de commerciële Belgische mediagroep DPG media waarvan de eigenaren onbekend zijn. – RTV Oost, de regionale omroep van Overijssel. – Tkkr, een relatief nieuw mediaplatform dat wordt uitgegeven door Stichting de Welle

Pakhuis Oost organiseert regelmatig bijeenkomsten over relevante maatschappelijke thema's. Ik raad iedereen van harte aan om ze af en toe te bezoeken! Hier is de lijst met aankomende bijeenkomsten te vinden.

Raadsvergadering 7 november

Luc: Maandag 7 november 2022 was de eerste keer dat Volt Enschede actief bij de begrotingsvergadering van de Raad zat. Wanneer het over geld gaat, staan alle partijen in de rij om hun belangen te behartigen. Dit met in sommige gevallen misplaatste moties en statements als gevolg.

Stedelijk beleid lijnrecht tegenover landelijk beleid Ten tijde van deze vergadering zaten wij in Nederland nog vol verbazing te kijken naar de situatie in Ter Apel. Vluchtelingen die onder vaak erbarmelijke omstandigheden naar Nederland zijn gevlucht, komen hier terecht in tenten en slapen buiten op de grond. Dit was zo ernstig dat Artsen zonder Grenzen voor het eerst in haar geschiedenis op moest treden in Nederland.

Landelijk werd er druk gezocht naar allerlei oplossingen om deze crisis op te lossen. Deze onmenselijke situatie moe(s)t zo snel mogelijk opgelost worden. Terwijl de VVD in Den Haag hier druk mee bezig was, had de VVD van Enschede wat anders aan haar hoofd. Niet nog meer vluchtelingen naar Enschede, al helemaal niet op vliegveld Twenthe. Want vliegveld Twenthe moet weer open.

Het Natura 2000 gebied op vliegveld Twenthe

Het gebrek aan inzicht op een ramp die onder onze ogen voltrekt is pijnlijk zichtbaar in de raad. In de afbeelding hierboven zijn de natuurgebieden grijs gekleurd. Het aangrenzende Natura 2000 gebied is limoengroen gekleurd.

Wanneer wij er in Enschede voor kiezen om het vliegveld daadwerkelijk weer voor civiele vakantievluchten te gebruiken, zullen wij ergens anders stikstofruimte vandaan moeten halen. De doodsteek voor de boeren in Enschede en omgeving. De woningnood zal voorlopig nog niet opgelost worden, want het vliegveld gaat voor.

Tot een motie is het nog niet gekomen, echter werd er wel medegedeeld dat dit in de toekomst er wel aan zit te komen. Terugkomend op de boeren, wanneer deze grenzen aan een Natura2000-gebied zijn deze genoodzaakt te verhuizen. Zoals hierboven zichtbaar is, grenst vliegveld Twenthe direct aan een Natura2000-gebied. Dit feit kan voor een aardig dillema zorgen. De echte vraag die hierbij gesteld zal moeten worden: Waar wil de VVD vliegveld Twenthe gaan plaatsen? Want Natura2000 gebieden zijn niet zomaar terug te draaien (bron: NPO Radio 1 – NOS Journaal).

Staat dit er nou echt?

Enkele raadsleden is het naar aanloop van deze vergadering ontgaan dat zij een voorbeeldfunctie bekleden. Natuurlijk, achter de schermen worden er grappen gemaakt, plezier is ook een belangrijk onderdeel van dit werk.

Motie bitterbal

Hoewel deze motie later weer is ingetrokken, laat het wel zien dat de grootste partij van Enschede verder van de maatschappij afstaan als zij doen geloven. In Nederland heeft op dit ogenblik 53 procent van de mannen en 47 procent van de vrouwen overgewicht (bron: CBS). Het feit dat er nu in Enschede een officiëel document is, waarbij potentieel de gezonde snacks volledig worden ingewisseld voor de vette hap, is iets waar de indienende partij zich nogmaals voor achter de oren mag krabben.

Erik noteert dat hij best zou genieten van een lekkere oesterzwambitterbal tijdens de raadsvergadering! Ik vond het mooi dat ze rekening hielden met raadsleden met voorkeur voor veganistische frituurhapjes bij deze motie en vond hem prima ;–) Ik snapte ook de ophef niet zo.

De begroting

Maarten: Wij hebben tegen de begroting gestemd om twee hoofdredenen. De eerste is vanwege de vorm. Het is geen SMART begroting. De begroting is op de meeste onderwerpen in ieder geval niet specifiek en ook niet meetbaar, de eerste twee letters van SMART. Wij vinden de vorm van de begroting, dus los van de inhoud, niet goed genoeg om er als raadsleden op te kunnen sturen. Daardoor missen wij bij deze begroting het eigenaarschap wat we over over onze begroting zouden moeten hebben, zodat we als raad ons budgetrecht kunnen uitoefenen.

Ons tweede argument om tegen de begroting te stemmen gaat over de inhoud. Deze begroting geeft ons geen vertrouwen dat we over de gemeentegrenzen heen kijken naar regionale of mondiale uitdagingen waar wij ook in Enschede een verantwoordelijkheid voor dragen.

  1. Het is bijvoorbeeld een 3 graden begroting. Er wordt geen prioriteit gegeven aan het tegengaan of vertragen van de klimaat- en biodiversiteitscrisis, die door experts als de grootste uitdaging van onze tijd wordt beschouwd.
  2. Er wordt te weinig aandacht en geld besteed aan het bevorderen van een gemeenschapsgevoel van alle Enschedeërs in de samenleving van deze tijd. Daardoor laten we de toenemende segregatie en polarisatie gebeuren, ook in Enschede. Daar hoort ook een asielbeleid bij, en een proactieve houding om iedereen te laten integreren in een interculturele samenleving. Maar bij gemeenschapsgevoel hoort ook ongelijkheid. Ook daar zou Enschede, dat van de 344 Nederlandse gemeenten het op-één-na slechtst scoort op het gebied van kansengelijkheid, een proactieve rol in moeten spelen.
  3. Ook wordt te weinig aandacht en geld besteed aan het tegengaan van drugsproblematiek, georganiseerde misdaad en ondermijning, bijvoorbeeld door het bevorderen van de weerbaarheid van ál onze inwoners, om zich daartegen te kunnen verzetten. Zo laten we de grote maatschappelijke impact van deze problematiek voortduren.

Wat ons ook opvalt is dat op politiek niveau alle onderwerpen die niet binnen het coalitieakkoord vallen, worden overgelaten aan de raad, maar daar is geen ruimte voor overgelaten in de begroting. Ook zijn er ambities opgenomen in de begroting zonder er een reservering voor te doen.

Linda:

Linda werkt met een groep aan het pleinenplan Hoe veilig is onze binnenstad? Wat zijn punten die onze binnenstad bijzonder maken en die we moeten koesteren? Wat is er in het verleden allemaal gebeurd in onze binnenstad, stad, de wereld en wat heb je zelf meegemaakt in Enschede? Welke plannen zien we om samen te werken aan het vergroten van de leefbaarheid?

Allemaal vragen waar ruim 80 vertegenwoordigers vanuit politie, zorginstellingen, woningbouwverenigingen, gemeenteraad, ondernemers zich samen over hebben gebogen tijdens een zogenaamde driedaagse 'Future search'. Linda en Erik schoven ook aan, net als zes andere gemeenteraadsleden.

De opzet van deze driedaagse was verfrissend en goed doordacht. Door steeds in kleine groepen na te denken over de antwoorden op vragen, leerden we nagenoeg iedereen kennen. We kregen de tijd om te luisteren naar elkaars opvattingen en (soms heftige!) ervaringen, en ook de tijd om out of the box te gaan met ideeën.

Op de laatste ochtend werkten we samen een achttal kansrijke plannen uit: geen papieren tijgers, maar plannen die we echt komende tijd gaan oppakken. Samen met de mensen die al met het onlangs door de raad vastgestelde Actieplan Binnenstad bezig zijn bijvoorbeeld.

Wil je meer weten over de plannen, stuur dan even een berichtje aan de fractie ;–)

Erik vraagt inwoners als 'razende reporter' hoe Enschede in 2030 eruit ziet.

Raadsbijeenkomst kansengelijkheid

Oscar:

Met de nieuwe raad is onder andere afgesproken dat de hele raad meer betrokken gaat worden bij enkele grote thema's. Een van die punten is kansengelijkheid. Dit is iets wat zo belangrijk is, dat alle partijen vanuit de raad hier samen aan willen zitten om op de lange termijn hier oplossingen voor te verzinnen. Voor dit onderwerp hadden we op 28 november de eerste raadsbijeenkomst om het hier over te hebben. Bijna alle partijen hadden wel raadsleden hier naar afgevaardigd en uiteraard waren wij met z'n driëen ook hierbij aanwezig.

Deze bijeenkomst begon met een aantal lezingen. Een over gezondheid en een over onderwijs. Rode draad door deze twee presentaties was wel dat mensen met een lagere Sociaal Economische Status over het algemeen slechter scoren. Ze zijn vaker ziek, leven minder lang en scoren op school minder goed bij dezelfde aanleg. Een veelgehoord punt als het om kansgelijkheid gaat is dat de eerste 1000 dagen na conceptie een ontzettend grote invloed heeft op het verloop van de rest van je leven. Het spreekwoord dat iemand die voor een dubbeltje geboren is, nooit een kwartje zal worden blijkt een kern van waarheid te bevatten.

Na de presentaties splitste de groep zich op voor gesprekken over kansengelijkheid. Hier hadden we het met mensen uit het onderwijs of ervaringsdeskundigen over wat zij tegenkomen of waar ze tegen aan lopen. Erg indrukwekkende verhalen over hoe mensen door de omgeving waar ze in opgroeien eigenlijk een bepaalde positie in worden gedwongen waar ze erg moeilijk uitkomen.

Concrete actie is er nog niet gekomen uit deze raadsbijeenkomst, maar daar was deze ook niet voor bedoeld. Voordat je beslissingen kan nemen moet je jezelf informeren en dat was de focus van deze bijeenkomst. Dat was ook een punt vanuit de ervaringsdeskundigen. Het is belangrijk dat we luisteren naar de ervaringen van mensen voordat we beleid op onze eigen ervaringen gaan maken. Want de ervaringswereld van iemand die in een andere omgeving opgegroeid is, is heel anders. En dat is iets wat door ambtenaren en beleidsmakers dikwijls over het hoofd wordt gezien.

Deze manier van informeren beviel ons erg. In de reguliere vergaderingen staan ook regelmatig informerende agendapunten, maar die verzanden vaak toch weer in een politieke discussie waarbij het gaat om de aandacht te pakken. In de setting waar we nu de bijeenkomst hadden voelde het toch meer alsof we met z'n allen proberen een probleem op te lossen.

In oktober is er weer van alles gebeurd. Erik deelt wat hem bij is gebleven, Linda schrijft over de starterswoningen die op het stationsplein zullen verrijzen. Maarten kijkt voor verslavingszorg naar IJsland, Oscar geeft een inkijkje in een grote politieke tegenstelling in de raad op het gebied van asielopvang. Luc sluit af met een treffende passage uit Matteüs. Veel leesplezier!

Erik

Erik kijkt terug op een een aantal bijeenkomsten in oktober die buiten de raadszaal plaatsvonden.

Op 3 oktober begon ik de maand met een mooie 'inclusieve bijeenkomst' in het Rijksmuseum Twenthe in samenwerking met Aveleijn. Later die dag hadden we met 4 raadsleden een erg informatief gesprek met de Chief Information Security Officer (CISO), de Functionaris Gegevensbescherming (FG) en iemand van het team van de CIO (Chief Information Officer). Dat vond ik als student Cyber Security (ja, ik moet nog een keer afstuderen) natuurlijk wel interessant en een mooi moment om even wat inzicht te krijgen in waar de gemeente Enschede mee bezig is. We kregen nog een primeur: er komt dit jaar voor het eerst een jaarverslag gegevensbescherming aan. Afwachten dus!

Op 11 oktober was 's ochtends samen met Oscar bij het regenboogontbijt met een mooie korte theatervoorstelling van NEST. Ik leerde dat het Stonewall café in Enschede genoemd is naar de Stonewall-rellen. Ook was dit voor mij denk ik de eerste keer dat ik de Piano Man meezong met daglicht.

Op 18 oktober hebben we de bij de notaris akte van de Stichting Fractieondersteuning Volt Enschede getekend. Deze stichting is nodig omdat de gemeente een stichting vereist waarnaar ze ons budget kunnen overmaken (€5750 per jaar). Maarten en ik hebben de afgelopen tijd flink lopen sparren over wat er nou precies in die statuten moest staan. Best leuk om daar een keer in te duiken!

Als afsluiter was er op 27 oktober een waardevolle bijeenkomst met alle wijkbudgetcommissies van Enschede. Dat zijn inwoners van wijken die als vrijwilligers beslissen over aanvragen voor wijkbudgetten. Dit was dé jaarlijkse bijeenkomst voor raadsleden om te kijken wat er nou precies gebeurt met die wijkbudgetten. En ik was het enige raadslid dat aanwezig was. Ik zal zeker nog een keer een uitgebreidere blog schrijven over het onderwerp wijkbudgetten, want ik denk dat het echt heel tof is dat je die in Enschede kunt aanvragen. Dat kan trouwens via dit formulier!

Linda

Linda vertelt over de woningbouwplannen rondom het stationsplein!

Hoe wil Enschede haar Young professionals verleiden om in Enschede te blijven? Met een luxe woning in hartje Enschede met gave voorzieningen! Hier zie je al wat schetsen. Een voorproefje: Schets woontoren stationsplein Enschede

Maandag 24 oktober 2022 stond de raadvergadering in het teken van de parkeerbelasting (gaaaap), diverse moties (onder meer over asielbeleid: interessant!) en ook van de exploitatiebegroting van een luxe woontoren aan het Stationsplein, speciaal voor young professionals. Talent wil de gemeente graag behouden voor de stad en regio, iets wat Volt ook in haar beleids- en verkiezingsplannen heeft opgenomen.

Al jaren verlaten veel afgestudeerden onze mooie regio direct na hun opleiding. Echt jammer, want we hebben hun kennis en expertise immers hard nodig om economisch te kunnen (blijven) groeien! Tom Pouce, verzin een list, dacht de gemeente, et voila: een luxe woontoren met gym, lunchroom, dakterras, wasruimte en fancy werkplekken rolde uit de koker van de wethouder en exploitant Ten Brinke. Prachtig ontwerp, ik zie het als een aanwinst voor ons (best saaie) stationsplein en denk dat daar wonen erg aantrekkelijk zal zijn voor de beter verdienende professionals. Kijk zelf maar even hier en vorm je eigen mening.

De meningen in de raad waren wel wat verdeeld: enkele partijen (zijn bang dat veel van de 159 appartementen leeg komen te staan omdat de huurprijzen met 800-1400 euro 'te hoog' zouden zijn. Ik ben hier minder bang voor, omdat er niet veel soortgelijke woningen aangeboden worden in hartje Enschede. Je krijgt voor de hoge huurprijs heel veel terug, waaronder een energierekening die bijna nul is. En er worden in het Centrumkwartier voor mensen die een dergelijke huur niet kunnen betalen of liever willen kopen, prachtige andere woningen gebouwd.

Maarten

Maarten over kiezen en heel Europa veranderen!

Er zijn erg veel interessante onderwerpen die je kan oppakken om je in te verdiepen. Zeker als je debatten meekijkt van commissievergaderingen of raadsvergaderingen (die kan je hier vinden). Het is dan goed te zien hoe diverse partijen in de onderwerpen staan (en hoe krampachtig dat soms is).

Het is dus zaak om te kiezen..!😁

Uit de commissievergadering voor de gemeente begroting haalde ik het onderwerp Jeugdzorg. Het viel mij namelijk op dat de wethouder benoemde dat er wordt gekeken naar de stijging van de kosten in financiële termen, zoals de effecten van de recente stelselwijziging, maar hij vertelde niets over de sociaal maatschappelijke factoren die de autonome toename van de vraag kunnen verklaren. Reden voor mij om me hier in te gaan verdiepen en eventueel hierover vragen voor te bereiden. In december komt de wethouder met zijn bevindingen… Ik ben benieuwd.

Deze week kwam een rapport van de rekenkamer uit van een onderzoek over Verslavingszorg in Enschede. Wat voor mij schokkend is, is de constatering dat doordat verslavingszorg een gefragmenteerd beleidsterrein is, we eigenlijk op bestuursniveau niet weten wat we doen. Gelukkig gebeurt er wel veel in Enschede, maar of het effectief is….geen idee. De vraag die bij mij opkomt is: In hoeverre sluit wat we doen aan op het IJslandse Preventiemodel, dat door het Trimbos Instituut bij 10 gemeenten in een pilot wordt uitgevoerd, en kunnen we het IJslandse Preventiemodel gebruiken om ons beleid beter vorm te geven? Ik vraag me dan tevens af of zichtbaar wordt of er op andere beleidsterreinen kan/moet worden bijgestuurd om de (sociaal maatschappelijke) oorzaken te verminderen. Binnenkort komt het college hiermee naar de raad…

Ondertussen ben ik bezig om te kijken hoe we onze interne processen kunnen stroomlijnen en ondersteunen zodat we efficiënter en dan ook hopelijk nog effectiever kunnen (samen)werken. Vanuit mijn professie denk ik dan ook meteen na over hoe we dat kunnen vertalen naar de andere gemeenteraadsfracties, provinciale staten fracties, tweede kamer fractie en natuurlijk de rest van Europa, want ja...wij zijn Volt...😁.

Oscar

Oscar reflecteert over een plan om regie te nemen op asielopvang.

Asielopvang is altijd een heet hangijzer in de lokale politiek. Dus toen wij samen met D66, Partij van de Dieren, GroenLinks en SP een open brief naar het college stuurden begrepen wij ook wel dat dit niet zomaar overgenomen zou gaan worden. Maar toch vonden we het belangrijk om dit te proberen. De asielopvangcrisis in Nederland wordt met de dag schrijnender en een oplossing blijft ver weg. Wij vinden dat ook Enschede zijn steentje moet bijdragen aan de opvang van asielzoekers. Want zolang alle gemeentes maar hun handen van het probleem blijven aftrekken en naar Den Haag blijven wijzen, komt een oplossing niet dichterbij.

Naar aanleiding van onze brief is er ook een motie ter stemming gebracht in de gemeenteraad om structureel asielzoekers in Enschede op te nemen. Met 1 stem verschil heeft deze motie het helaas niet gehaald. Naast de usual suspects FvD en PVV waren ook de VVD, BBE en het CDA tegen. Gaat dit betekenen dat er geen asielopvang in Enschede gaat plaatsvinden? Zeer waarschijnlijk niet. In Den Haag zijn ze druk bezig met het opstellen van de spreidingswet, waar ook gemeentes kunnen worden opgedragen om asielopvang te realiseren. En dan is de kans ontzettend groot dat een grote gemeente als Enschede verantwoordelijk wordt gehouden om asielzoekers op te vangen. De tegenstem van de deze partijen lijkt ons vooral een uitstel, maar geen afstel. In de motie stelden wij voor om de opvang kleinschalig en verdeeld over Enschede te doen, zoals eerder al het voorkeur van de raad was. Vergelijkbare situaties in andere steden geven aan dat dit de integratie bevordert en de kans op overlast significant verlaagt. Maar als we de asielopvang uit handen geven aan het rijk, ligt het voor de hand dat ze zullen kiezen voor een locatie die snel beschikbaar is en veel plekken biedt. Het lijkt me niet onwaarschijnlijk dat er dan meer dan 1000 asielzoekers op het vliegveld worden ondergebracht. Een oplossing waar de gemeenteraad het helemaal niet mee eens zal zijn.

Met deze motie hadden we de mogelijkheid om de regie zelf in handen te houden en tegelijkertijd een menswaardige opvang voor deze asielzoekers te bieden. Dat deze motie het niet gehaald heeft is dus een gemiste kans. Vooral van de partijen als VVD en BBE. Voor de motie stemmen was niet goed gevallen bij hun achterban, maar als je wil besturen dan moet je soms ook impopulaire keuzes durven te maken. Door tegen te stemmen kunnen ze richting Den Haag wijzen als het gaat om de asielopvang, maar of we daar op de lange termijn in Enschede iets mee opschieten is maar zeer de vraag.

Dit was de motie en hieronder zie je de uitslag van de stemming: Uitslag stemming motie asielopvang

Compliment van de maand

We starten bij deze een nieuwe rubriek: het compliment van de maand! Hierbij geven we een compliment aan een raadslid van een andere fractie.

Ons compliment van de maand gaat naar collega Maschja Baas van D66. Ze had een glansrol bij de raadsvergadering van 24 oktober. Zowel met het indienen van de motie over asielzoekers als het beantwoorden van de (veelal onzinnige) reacties die ze daarop kreeg. Kijk vooral even het fragmentje terug onder deze paragraaf! Het meest opvallende van dit debat over asielopvang vond ik dat de grootste partij van Enschede, BurgerBelangenEnschede niets van zich liet horen, maar vervolgens wel tegen stemde. Van de PVV hoor je in ieder geval duidelijk hun mening: ze zien buitenlanders als criminelen in spe die de oorzaak zijn van alle problemen. Maar niemand van de 10 raadsleden van BBE nam het woord. Waarom spreken zij zich niet uit over zo'n belangrijk thema? Zoals te lezen is bij 1Twente, wordt het nu afwachten tot het Rijk met een opdracht komt. Klink ik cynisch als ik verwacht dat BBE dan gaat klagen over wat er allemaal opgelegd wordt vanuit het Rijk? Vervolgens kwam (filmpje Maschja met een interpellatie (die moest ik ook even opzoeken) over dubieuze praktijken van GBTwente, wat er uiteindelijk in heeft geresulteerd dat GBTwente is gestopt inwoners te vragen foto's van hun huis op te sturen. Respect! Hieronder het fragment waarin Maschja de motie over asielzoekers inbracht en verdedigde:

Luc

Luc vond er wel wat van dat een christelijke partij, het CDA, tegen de motie voor opvang van asielzoekers stemde. Zijn bijdrage van deze week: Matteüs 25:31-46

Het oordeel

En wanneer de Zoon des mensen komen zal in Zijn heerlijkheid, en al de heilige engelen met Hem, dan zal Hij zitten op den troon Zijner heerlijkheid. En voor Hem zullen al de volken vergaderd worden, en Hij zal ze van elkander scheiden, gelijk de herder de schapen van de bokken scheidt. En Hij zal de schapen tot Zijn rechter hand zetten, maar de bokken tot Zijn linker hand. Alsdan zal de Koning zeggen tot degenen, die tot Zijn rechter hand zijn: Komt, gij gezegenden Mijns Vaders! beerft dat Koninkrijk, hetwelk u bereid is van de grondlegging der wereld.

Want Ik ben hongerig geweest, en gij hebt Mij te eten gegeven; Ik ben dorstig geweest, en gij hebt Mij te drinken gegeven; Ik was een vreemdeling, en gij hebt Mij geherbergd.

Ik was naakt, en gij hebt Mij gekleed; Ik ben krank geweest, en gij hebt Mij bezocht; Ik was in de gevangenis, en gij zijt tot Mij gekomen. Dan zullen de rechtvaardigen Hem antwoorden, zeggende: Heere! wanneer hebben wij U hongerig gezien, en gespijzigd, of dorstig, en te drinken gegeven? En wanneer hebben wij U een vreemdeling gezien, en geherbergd, of naakt en gekleed? En wanneer hebben wij U krank gezien, of in de gevangenis, en zijn tot U gekomen? En de Koning zal antwoorden en tot hen zeggen: Voorwaar zeg Ik u: Voor zoveel gij dit een van deze Mijn minste broeders gedaan hebt, zo hebt gij dat Mij gedaan. Dan zal Hij zeggen ook tot degenen, die ter linker hand zijn: Gaat weg van Mij, gij vervloekten, in het eeuwige vuur, hetwelk den duivel en zijn engelen bereid is. Want Ik ben hongerig geweest, en gij hebt Mij niet te eten gegeven; Ik ben dorstig geweest, en gij hebt Mij niet te drinken gegeven; Ik was een vreemdeling; en gij hebt Mij niet geherbergd; naakt, en gij hebt Mij niet gekleed; krank, en in de gevangenis, en gij hebt Mij niet bezocht. Dan zullen ook dezen Hem antwoorden, zeggende: Heere, wanneer hebben wij U hongerig gezien, of dorstig, of een vreemdeling, of naakt, of krank, of in de gevangenis, en hebben U niet gediend? Dan zal Hij hun antwoorden en zeggen: Voorwaar zeg Ik u: Voor zoveel gij dit een van deze minsten niet gedaan hebt, zo hebt gij het Mij ook niet gedaan. En dezen zullen gaan in de eeuwige pijn; maar de rechtvaardigen in het eeuwige leven.

Hopelijk heb je weer genoten van dit inkijkje in ons raadswerk. Hier vind je de blog van september. Tot de volgende!

Erik Kemp Linda Wissink Oscar Escobosa Bosman Luc Blokhuis Maarten Laponder

En dat geldt ook voor deze blog :–)

In maart 2022 deed Volt voor het eerst mee met de gemeenteraadsverkiezingen in Enschede. Linda en Erik behaalden allebei een zetel in deze gemeenteraad.

Na de eerste paar maanden lijkt het ons waardevol om iedereen die dat wil wat meer inzicht te geven in wat we aan het doen zijn. Dit dwingt ons zelf ook tot wat meer reflecteren en terugkijken. Vanaf nu zal de fractie regelmatig blogs publiceren om te delen wat we meemaken en hoe we dat ervaren. We doen dit omdat we hopen dat jij het leuk of leerzaam vindt, maar ook omdat we geloven dat transparantie en verantwoording aan de basis liggen van vertrouwen in de politiek. Emily O'Reilly, de Europese Ombudsvrouw, heeft dit recent mooi verwoord:

Transparantie en verantwoording helpen om te verzekeren dat publieke instituties de belangen van allen dienen en maken het voor inwoners mogelijk om geïnformeerde keuzes te maken. Met deze waarden versterken we het democratisch contract waarop de Europese samenleving gebaseerd is.

We zullen in deze blogs wat algemene informatie delen, en daarnaast laten we iedereen van de (steun)fractie die dat wil aan het woord, om hun perspectief op wat we aan het doen zijn te delen. We beginnen met Maarten:

De beleving van Maarten

Sinds mijn lidmaatschap van Volt even voor de landelijke verkiezingen ben ik op zoek naar een manier om de partij te helpen. Voor de gemeenteraadsverkiezingen heb ik nog even overwogen om mij kandidaat te stellen. Dit kwam voor mij echter niet op een goed tijdstip. In plaats daarvan heb ik geholpen met het opstellen van het beleid en het verkiezingsprogramma. Een betere optie was de ‘schaduwfractie’, wat nu de fractieondersteuning is. Ik was dan ook vol verwachting toen ik werd gebeld om mee te doen. Zoals te verwachten is de fractie druk bezig geweest met inwerken en hun weg vinden in de dagelijkse gang van zaken. Er komt een enorme hoeveelheid informatie op je af in het begin. De politiek is echt wel een vak apart….., en dat is even wennen…. Gelukkig zijn er grote stappen gemaakt en raakt de fractie steeds beter ingewerkt. We zijn nu bezig vooruit te plannen, zodat we ons verkiezingsprogramma kunnen gaan uitvoeren. Ik vind het erg leuk om de ontwikkeling te zien en om daaraan bij te dragen, naast mijn inhoudelijke kennis over diverse thema’s. Dat mag (allebei) overigens nog wel meer gebeuren :–)....

De maand september van Oscar

We zijn weer begonnen! Deze maand had ik twee stadsdeelcommissies waar ik aan meedeed en de kamer Sociaal. In de Stadsdeelcommissie Oost werden de nieuwe plannen voor het trainingscomplex van FC Twente op het Diekman aan de Gemeenteraad gepresenteerd. Een erg ambitieus plan, waar ook andere Enschede topsporters van zouden kunnen profiteren. Ik ben mijn hele leven al fan van FC Twente, dus het was voor mij erg gaaf om deze plannen te zien te krijgen. Is het allemaal rozegeur en maneschijn? Dat zeker niet. Om de grond bouwklaar te maken, zal de gemeente een bedrag tussen de 4 en 5 miljoen moeten neerleggen. Ook het lot van de huidige verenigingen op deze plek is nog niet zeker. Een plan om dus goed in de gaten te houden.

De gemeente organiseert regelmatig netwerkbijeenkomsten onder de naam 'Rondkomen met je inkomen' om samen met bijvoorbeeld maatschappelijke organisaties en scholen te praten over de problemen die spelen in Enschede op het gebied van armoede. Ook ik sloot hier samen met een aantal fractieleden van andere partijen bij aan. Dat de nood hoog is, bleek wel uit deze bijeenkomst. De zorgen bij de maatschappelijke organisaties zijn groot. Volgens sommige schattingen kunnen meer dan 30.000 huishoudens in Enschede de komende tijd in de problemen komen door de stijgende inflatie. Dat is grofweg de helft van alle Enschede huishoudens. Met de komst van het door Linda al benoemde noodfonds kunnen we hier hopelijk iets in verzachten. Maar uit het debat in de kamer Sociaal kwam ook wel vrij duidelijk naar voren dat we het als gemeente niet in ons eentje kunnen doen. Gelukkig zijn er door het kabinet nu een aantal plannen aangekondigd, op de plekken waar dit niet voldoet hebben we in Enschede gelukkig nog het noodfonds als vangnet.

Ik doe ook meer dan alleen vergaderen. Op 10 september waren wij uitgenodigd voor de open dag van Ixta Noa. Ixta Noa is een organisatie die mensen met (psychische) problemen ondersteunt in hun praktijkhuizen. In Enschede zitten ze aan de Molenstraat. Ze bieden een woonkamer waar mensen kunnen praten over waar ze mee zitten op een laagdrempilige manier. Hier worden ze gekoppeld aan vrijwilligers die zelf in het verleden ook met problemen hebben geworsteld. Op die manier kunnen de cliënten altijd terecht bij ervaringsdeskundigen. Het was erg interessant om met de vrijwilligers en cliënten van Ixta Noa te praten. Aan alle gesprekken die ik hier heb gevoerd merkte ik wel dat dit echt iets is wat mensen weer op weg helpt. Alleen al het feit dat je als hulpbehoevend persoon terecht kan bij iemand die in het verleden met hetzelfde heeft zitten kampen als jij is ontzettend waardevol. Ze wisten me ook te vertellen dat ze bezig waren met een logeerkamer waar mensen tijdelijk terecht kunnen, mocht iemand om wat voor reden even van huis weg moeten. Het stokt alleen nog even bij de financiering, waarbij de gemeente en de zorgverzekeraars naar elkaar wijzen. Na dit bezoek heb ik ook de wethouder (die hier ook bij aanwezig was) even gevraagd hoe we dit voor elkaar zouden krijgen. Hij beloofde me dat ze er mee bezig zijn, dus hopelijk kan dit mooie initiatief binnenkort nog weer een beetje uitgebreid worden.

Vanuit het oogpunt van Luc

Het reces zit er weer op. De eerste gemeenteraadsvergadering heeft de fractie er alweer op zitten. Een half jaar Volt in de gemeenteraad van Enschede, betekent dat we langzaam van de kraamkamer naar de kinderschoenen verhuizen. Ook achter de schermen is dit duidelijk merkbaar, een half jaar terug werden de fractievergaderingen nog gehouden in café de Vluchte, waar wij tegenwoordig elke woensdagavond vergaderen in het gemeentehuis. Niet alleen de plaats van onze vergaderingen heeft een kleine update gehad, tevens onze manier van samenwerking en documenteren is verandert. Waar het voor het reces bijna alleen nog maar notuleren was voor mij als Chief, komen er nu langzaam de andere taken om de hoek kijken. Waardoor de communicatie tussen de fractie en de partij soepeler en duidelijker zal gaan verlopen. Transparantie van de overheid is iets wat wij bij Volt hoog in het vaandel hebben staan, het is dan mooi om op deze manier, te beginnen binnen de partij, te praktiseren wat wij prediken.

Linda vertelt

Het is vast niemand ontgaan: we zitten midden in een energiecrisis. Alle Enschedeërs krijgen daar mee te maken, of je nu student, werkende, pensionado, arm, rijk, huurder of huizenbezitter bent. Ik heb zelf ook even moeten slikken toen mijn energierekening verdrievoudigde afgelopen zomer. Nu heb ik een redelijk goed inkomen, dus ik denk dat ik de thermostaat maar een halve graad lager hoef te zetten om de winter door te komen. Maar heel veel inwoners in Enschede gaan het echt zwaar krijgen met de torenhoge energie-, brandstof- en supermarktprijzen. In de gemeenteraad hebben we dit natuurlijk besproken, al voor de zomer, en het college gevraagd met een voorstel voor een noodfonds te komen.

Foto stemming
We wachten het moment van stemming af. ©Tubantia
Dat voorstel is maandag 26 september, met de nodige aanpassingen (in de vorm van amendementen), goedgekeurd door alle 39 raadsleden. Op de foto zie je ons als raadsleden vol spanning kijken naar het scherm waar de uitslag van de stemming op verschijnt. Volt heeft voor de volgende zaken gestemd: – verhoging van het fonds van 1 naar 2 miljoen; – een verlenging van de looptijd van 1 januari naar 1 maart en het mogelijk maken dat iemand in die periode niet eenmalig maar structureel hulp uit het noodfonds krijgt; – dat gebruikers van het noodfonds niet verplicht een budgetadvies krijgen, maar het zelf kunnen aangeven dat advies te willen ontvangen.

Wethouder Arjan Kampman (PvdA) gaf aan dat de gehele communicatie over dit unieke fonds uitgedacht is en dat bestaande (en beproefde) communicatiekanalen ingezet worden. Ik vind het daarom niet nodig dat er, zoals voorgesteld in een motie van D66, extra onderzoeken moeten plaatsvinden naar de mogelijkheden van een SMS-bom en een anonieme telefoonlijn of dat er extra gelden voor communicatie-uitingen nodig zijn. Erik heeft voor de motie gestemd, ik tegen. Uiteindelijk heeft een meerderheid van de raad ingestemd met de motie. Ik ben benieuwd of de resultaten van de onderzoeken er zijn voordat het fonds uitgeput is... Wil je weten wat TC Tubantia over het noodfonds en de stemming heeft geschreven, klik dan hier.

Erik over september

De maand begon met een fascinerende lezing van Willeke Slingerland over informele netwerken en netwerkcorruptie. De kern van haar verhaal was dat het niet zo'n probleem is als je af en toe een boek of een fles wijn als cadeau aanneemt, maar dat mensen vaak (en soms onbewust) mensen voortrekken uit hun informele netwerken, zoals vriendengroepen en clubjes. Daardoor ontstaat er een ongelijk speelveld tussen mensen die wel en niet in het netwerk van bestuurders zitten. Het was een sterk verhaal, dat nog wel opvolging gaat krijgen, hopelijk zowel binnen de gemeenteraad, Volt, als andere netwerken waar ik onderdeel van ben. Op 25 september is er een mooi interview met mr. dr. Slingerland in Follow the Money verschenen.

Ik wil trouwens graag een onderscheid maken tussen wat er in het Stadhuis gebeurt, en wat daarbuiten. Alles wat in het Stadhuis gebeurt kun je alles terugkijken via deze site, dus ik zal in deze blogs wellicht meer delen over wat naar mijn ogen interessanter is: wat doe je als volksvertegenwoordiger buiten het instituut van de raad?

Op 14 september had ik toffe avond. Eerst ging ik met een aantal collega-raadsleden op bezoek bij Twence, en heb ik alles gezien en gehoord over wat er gebeurt rondom afvalverwerking in Twente. Leuk feitje: Er is al een tijd een actieve afvaluitwisseling met Münster (overtollig groen afval komt deze kant op, overtollig restafval gaat daarheen). Ze zijn zelfs geïnteresseerd om ook aandeelhouder te worden van Twence (ja, Twence is in publieke handen). Een mooi voorbeeld van samenwerking over de grens! Na de afspraak bij Twence ging ik meteen door naar Rijssen voor het presidium van de Twenteraad. Collega-raadslid Lourraine Lents is eigenlijk lid van dit presidium, maar als plaatsvervangend lid mocht ik de gemeente Enschede vertegenwoordigen omdat Lourraine niet kon. Om deze twee afspraken te combineren heb ik m'n motor weer even uit de mottenballen gehaald (ik had er misschien al een jaar niet op gereden), want er zat maar een half uur tussen :')

Omdat dit anders een nog veel langer verhaal wordt ga ik niet overal over uitweiden, maar ik heb in september ook: – Een afspraak gehad met studentenvertegenwoordigers en studentambtenaren van de Universiteit Twente om wat duidelijkheid te krijgen over de uitdagingen en mogelijkheden voor studenten met de stijgende energielasten, en wat we daaraan kunnen doen. – Een 3-daagse training (2 gehad, 1 te gaan) community building van Cormac Russel, waarvan ik eerst dacht dat ik hem zelf moest betalen, maar er blijkt binnen de gemeenteraad geld beschikbaar te zijn voor opleidings- en ontwikkelingskosten. Erg tof dat ik me mag ontwikkelen via trainingen die ik zelf van waarde acht. De training is georganiseerd door Joop Hofman van de Rode Wouw, die ik heb leren kennen toen hij dit voorjaar een fascinerende lezing gaf bij Pakhuis Oost. – Een afspraak gehad met de coördinator van het BRIDGE-programma om informatiebeheer- en archivering in Enschede op orde te brengen – Dit Boosting local politics evenement bezocht, georganiseerd door het Europees Comité van de Regio's. – Samen met collega-raadsleden Maschja Baas, Robin Wessels en Carma Woltjer kennis gemaakt en behoorlijk wat vragen gesteld aan de Functionaris Gegevensbescherming (FG), Chief Information Security Officer (CISO) en iemand van het CIO-office (Chief Information Officer). – Een diner met veel collega-raadsleden en allerlei vertegenwoordigers uit onderwijswereld over kansengelijkheid in het onderwijs. – Grondfest in Nijmegen bezocht, met onder andere hele mooie inzichten van Iris Wijnen, Zanillya en een live-opname van Boekenstijn en de Wijk over weerbaarheid in tijden van oorlog. Ik ga volgend jaar zeker weer naar Grondfest, het was super! – Samen met Oscar Ixta Noa bezocht bij de open dag. Wat is dat een fantastische plaats!

Als laatst heb ik nog een uitgebreid gesprek gehad met twee jongerencoaches van de gemeente. Wat was dat waardevol! Zij lieten mij de verhalen van jongeren en hun uitdagingen horen. En die verhalen mis ik als ik alleen maar stukken lees. Meiden die slachtoffer zijn van loverboys, jongens die de drugswereld in worden getrokken door status en geld, en jongeren die, als ze ineens een groot bedrag (denk, energietoeslag) op hun rekening krijgen, de nieuwste iPhone kopen in plaats van wachten tot de energierekening komt. Want ja, als je nooit geld hebt gehad, wanneer heb je dan geleerd om met geld om te gaan? We moeten ons als overheid wel blijven verplaatsen in mensen voor wie we 'oplossingen bedenken' en beleid maken. Vanuit mijn community building training gedacht, moeten we überhaupt minder oplossingen bedenken en in plaats daarvan mensen direct vragen wat ze nodig hebben, en ze te faciliteren om dat zelf te gaan regelen. Ik was één van deze jongerenwerkers tegengekomen bij een onderdeel van ons uitgebreide inwerkprogramma dit voorjaar en heb toen een vervolgafspraak gemaakt.

Vooruitblik: wat gaan we in oktober doen?

Je kunt op deze website van de gemeenteraad al precies zien waarover we gaan stemmen. Het zal onder andere gaan over het actieplan om de binnenstad de komende jaren flink te versterken, de bouw van 159 woningen aan het Stationsplein (nu Warp), de regels rondom terrassen in de binnenstad en over hoe de wijk Oost Boswinkel er in de toekomst uit zal zien.

Ook weten we al dat we op 7 en 8 november gaan stemmen over de begroting. We zijn niet betrokken geweest bij het opstellen daarvan, maar als nieuwe fractie is dit de eerste keer dat we er niet alleen wat van kunnen vinden, maar ook suggesties voor aanpassing kunnen doen! Je vindt hier de stukken van de begroting voor onze vergadering (PDF). De begroting is hier ook goed online te lezen.

Vind je hier wat van? Laat het ons weten! Bij veel animo kunnen we een middag plannen waarin we met z'n allen in de begroting duiken.

Erik over de begroting

Mijn eerste blik viel op de €330.000 voor cameratoezicht, terwijl er geen euro beschikbaar is voor een waterkraantje om inwoners te verkoelen tijdens een hittegolf. We gaan dus de hele stad vol met camera's... Ik lees bij de prioriteiten uit het coalitieakkoord, dat er €900.000 uitgetrokken voor een pilot gratis parkeren, €1.600.000 voor 'impuls economie', terwijl het woord 'isoleren' maar één keer in dit hele document voorkomt in een stukje tekst over één wijk, Twekkelerveld. Er staat niets in over lokaal eigenaarschap van opwek hernieuwbare energie, en het woord windmolen staat er überhaupt niet in. Na het diner over onderwijs, waar veel collega's aanwezig waren en waarin het vaak ging over dat er veel kinderen zijn die zonder ontbijt naar school gaan, zocht ik even op de woorden 'ontbijt', 'lunch' en 'maaltijd'. Helaas. In Arnhem hebben ze gewoon €500.000 per jaar voor schoollunches begroot, die stond al in het coalitieakkoord. En ze willen het nu versneld invoeren. Het lijkt duidelijk dat de coalitie in Enschede andere prioriteiten heeft dan wij. We gaan 'm eens goed doorspitten.

Hopelijk heb je genoten van dit inkijkje in onze activiteiten als gemeenteraadsleden. Tot de volgende keer!

Erik Kemp Linda Wissink Oscar Escobosa Bosman Luc Blokhuis Maarten Laponder

Enter your email to subscribe to updates.